H? th?ng h?i nh?p Ise

Vì tr?ng gà là món ?n có th? dùng nhi?u v?y t?i sao b?n kh?ng ch?n lo?i tr?ng gà an toàn?

Có th? an tam dùng b?a
Qu?n ly ch?t l??ng tri?t ?? b?ng cách th?c qu?n ly nh?t quán c?a riêng c?ng ty chúng t?i. H? th?ng h?i nh?p Ise
H? th?ng h?i nh?p Ise

C?ng ty C? ph?n Th?c ph?m Ise lu?n th?c hi?n nh?t quán t?t c? các c?ng ?o?n c?a riêng c?ng ty,
t? khau nu?i gà gi?ng ho?c gà m? cho ??n thu gom tr?ng gà, ?óng gói, phan ph?i.

Nh? vào vi?c c?ng ty chúng t?i t? th?c hi?n m?t chu?i quy trình mà th?ng th??ng là ph?i th?ng qua m?t s? doanh nghi?p,
nên có th? cung c?p h?ng ngày nh?ng qu? tr?ng ch?t l??ng cao giúp ng??i tiêu dùng có th? an tam dùng b?a.

Bí m?t c?a qu? tr?ng mà m?i ng??i có th? an tam dùng b?a.

1 Nu?i gà gi?ng
(gà m? c?a gà ?? tr?ng)

M?t trong nh?ng ?i?u c?n quan tam nh?t khi xem xét ch?t l??ng tr?ng gà là v?n ?? ? nhi?m do vi khu?n gay ng? ??c có trong th?c ph?m (Salmonella SE). ? nhi?m kh?ng ch? là vi?c ti?p xúc bên ngoài v?i các ??ng v?t khác, mà nguyên nhan còn có th? là do truy?n nhi?m t? c? th? gà m? sang tr?ng gà.

Nguyên nhan ? nhi?m do vi khu?n gay ng? ??c có trong th?c ph?m, Ti?p xúc bên ngoài,Truy?n nhi?m bên trong

Do ?ó, ?? phòng tránh truy?n nhi?m, Ise lu?n theo d?i kh?ng ch? gà ?? tr?ng mà còn có c? gà m? (gà gi?ng) c?a gà ?? tr?ng ?ó, và ch?n nu?i gà gi?ng ?úng huy?t th?ng trong m?t m?i tr??ng v? sinh.
Gà con ???c ?? ra t? gà gi?ng này s? tr? thành gà ?? tr?ng.

2 Nu?i gà ?? tr?ng

Nh? m?i tr??ng tho?i mái, th?c ?n ch?n nu?i ch?t l??ng, và ch??ng trình tiêm phòng v?c-xin ??y ??, v.v… nên gà con ?? ra ???c nu?i thành gà ?? tr?ng kh?e m?nh mà hoàn toàn kh?ng s? d?ng các ch?t kháng sinh ngay t? giai ?o?n còn là gà con.
Gà con ???c ch?m sóc chú tr?ng ??n m?i tr??ng kh?ng khí, qu?n ly v? sinh, ???c cung c?p th?c ?n dinh d??ng ?? sinh s?ng tho?i mái trong chu?ng gà ?? ng?n ch?n s? xam nh?p c?a các tác nhan bên ngoài mang vi khu?n, v.v… vào chu?ng.

3 Nh?t tr?ng và thu gom tr?ng

Tr?ng gà sau khi ?? ???c ch?t trên b?ng t?i và thu gom ngay trong ngày.
T? giai ?o?n này s? b?t ??u qu?n ly nhi?t ?? ?? gi? ?? t??i ngon.

4 Nhà máy ?óng gói

R?a s?ch, Ki?m tra tr?ng v?, Ki?m tra tr?ng b?t th??ng

Sau ?ó, tr?ng s? ???c ?óng gói sau khi ?? qua các c?ng ?o?n r?a s?ch, ki?m tra tr?ng v?, ki?m tra tr?ng b?t th??ng.
Vi?c ki?m tra ??n v? Haugh c?ng ???c th?c hi?n m?i ngày ?? xác nh?n ?? t??i ngon qua ?? c?ng v? tr?ng, màu s?c lòng ??, lòng tr?ng.

Ki?m tra ?? c?ng c?a v?,Ki?m tra màu s?c lòng ??,Ki?m tra ?? ??y c?a lòng tr?ng

5 Xu?t hàng

S? thay ??i nhi?t ?? là m?t tr? ng?i l?n ??i v?i vi?c gi? ?? t??i ngon c?a tr?ng gà. Chúng t?i lu?n qu?n ly nhi?t ?? t? lúc thu gom tr?ng cho ??n khi xu?t hàng ra kh?i nhà máy.

Qu?n ly nhi?t ?? (Thu gom tr?ng Nhà máy ?óng gói Phan ph?i)

Gi? l?nh và phan ph?i b?ng xe t?i chuyên d?ng

Tr?ng gà c?a C?ng ty C? ph?n Th?c ph?m Ise

Th?c hi?n ki?m tra b?c x? * Link ??n trang có n?i dung là ti?ng Nh?t